کارکنان

ارسلان سهرای
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
09101110000
a.sohrabi@uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق
سوسن شاکری
رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
09101110000
s.shakeri@uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق
اکرم صالحی
کارشناس گروه‌های آموزشی
09101110000
a.salehi@uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق
شیدا فتحی
کتابدار بخش امانت کتابخانه ماموستا هه‌ژار
09101110000
sh.fathi@uok.ac.ir
دانشکده  علوم انسانی- اتاق
کورش محمدخانی
مسئول کتابخانه ماموستا هه ژار
09101110000
k.mohamadkhani@uok.ac.ir
دانشکده  علوم انسانی- اتاق
آرینا حسینی
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
09101110000
arina.hossieni@uok.ac.ir
دانشکده  علوم انسانی- اتاق
داریوش فتحی
کارشناس امور عمومی
09101110000
dariush.fathi@uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق
ناصر خیرآبادی
کارشناس مسئول آموزش
09101110000
email@site.ir
دانشکده  علوم انسانی - اتاق
سامان عبدخدا
کارشناس فناوری اطلاعات
09101110000
s.abdekhoda@uok.ac.ir
دانشکده علوم انسانی - اتاق