گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی
مدیریت بازرگانی
علوم تربیتی
فقه شافعی

حقوق
جامعه شناسی
روانشناسی
مشاوره
علوم اقتصادی
حسابداری
معارف اسلامی