تماس با ما

شماره تماس:
ایمیل:           info@uok.ac.ir                       
آدرس:         سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان،دانشکده علوم انسانی و     اجتماعی 
کد پستی:   ۶۶۱۷۷-۱۵۱۷۵