هیات رئیسه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر ناصر شیربگی
رییس دانشکده
استادگروه علوم تربیتی
nshirbagi [at] uok.ac.ir
دکتر مهدی حاتمی
معاون آموزشی دانشکده
استادیار گروه حقوق
mehdi.hatami [at] uok.ac.ir
دکتر امید عیسی نژاد
معاون پژوهشی دانشکده
دانشیار گروه مشاوره
O.Isanejad [at] uok.ac.ir